top of page

Productinformatie en
gerelateerde documenten

Bestellen...
Inkijkexemplaar...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding

Op deze productpagina van de uitgave:'Tekst en Toelichting op het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie', vindt u een overzicht van voor het boek relevante, gerelateerde documenten. Door deze documenten toegankelijk te maken met behulp van een link, hopen we het gebruiksgemak van de uitgave te hebben vergroot.
Inhoud
Een hoofddoel van het arbeidsmigratiebeleid was, is en blijft de bescherming van de arbeids­markt en het voorkomen en bestrijden van illegale tewerkstelling. Bij de reguliere arbeidsmi­granten geldt een plicht tot het moeten hebben van een tewerkstellingsvergunning en is versterking van hun positie door het tegengaan van slechte ar­beidsomstandigheden, onderbetaling, illegaliteit en verdringing op de ar­beidsmarkt van belang. Deze bescherming is ook van essentieel belang voor onze samenleving. Voor be­drijven kan het financieel voordelig zijn om de arbeidswetgeving te ont­duiken. De her­ziening van de Wav bevat twee maatregelen om de positie van de arbeidsmigrant/werknemer te versterken, namelijk de maandelijkse girale betaling van het loon en de facultatieve afwijzingsgrond wanneer een werkgever geen econo­mische activiteiten heeft. Daarnaast is er nog een aantal procedurele en technische wijzigingen. De wijzigingen beogen een regeling te bieden voor een flexibel en toekomstbestendig beleid, waarmee dui­delijkheid en zekerheid wordt geschapen. Ook wordt de positie van de werk­ne­mers versterkt en worden wijzigingen doorge­voerd om oneerlijke concur­ren­tie tegen te gaan. In dit boek is allereerst een algemene, op de parlementaire geschiedenis gebaseerde toelichting opgenomen. Daar het hier gaat om een wijzigings­wet is eerst de oorspronkelijke wettekst opgenomen. Vervolgens is de tekst van de wijziging opgenomen, voorzien van een aan de parlementaire ge­schie­denis ontleende artikelsgewijze toelichting, waarna de integrale (nieuwe) wettekst is opgenomen.
Over de auteurs
  • mr. dr. J. (Harry) van Drongelen is (emer.) universitair hoofdocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) coördinerend wetgevingsjurist bij het mi­nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • mr. A.D.M. (André) van Rijs is docent bij het Departement of Private Business en Labour Law van de Universiteit van Tilburg.
Voetnootverwijzingen
De voetnoten in het boek waarin geen verwijzingen naar officiële publicaties en jurisprudentie zijn opgenomen zijn weggelaten.

1      Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 1. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-1.html )

2      Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 2. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-2.html )

3      Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 3. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-3.html )

4      Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 3  ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-3.html ) – bijlage: ACVZ, Wetsadvies Voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen.

5      Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 3  ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-3.html ) – bijlage: ex-ante Uitvoeringstoets (EAUT) Aanpassing Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) door afdeling Onderzoek & Analyse (O&A), onderdeel van de directie Strategisch Uitvoeringsadvies (SUA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),

     Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 3  ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-3.html ) – bijlage: UWV, U-toets conceptregeling tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en het conceptontwerpbesluit tot herziening van het Besluit uitvoering Wetarbeid vreemdelingen (BuWav 2021),

7      Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 4. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-4.html )

8      Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 4  ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-4.html );

        Stcrt. 2021, nr 1391.  (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-1391.html )

9      Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 5. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-5.html )

10    Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 6. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-6.html )

11    Zie Handelingen II 2020/21, 35 680, nr. 89-3, p. 1-41.

12    Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nrs.

        10 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-10.html );

        11 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-11.html );

        12 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-12.html );

        13 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-13.html );

        14 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-14.html );

        15 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-15.html );

        16 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-16.html ); en

        17 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-17.html ).

13    Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nrs.:

        10,  ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-10.html );

        12 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-12.html );

        13 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-13.html );

        16 (was 11) ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-16.html ); en

        17 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-17.html ).

        Zie Handelingen II 2020/21, 35 680, nr. 95-16, p. 1-2.

14    Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 15. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-15.html )

        Zie Handelingen II 2020/21, 35 680, nr. 91-16, p. 1-2.

15    Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 14. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-14.html )

        Zie Handelingen II 2020/21, 35 680, nr. 91-16, p. 1.

16    Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 18. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-18.html )

17    Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 18, p. 1. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-18.html )

18    Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nrs.:

        19  ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-nrs.19.html) en

        20  ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-nrs.20.html).

19   Zie Handelingen II 2020/21, 35 680, nr. 91-15, p. 1.

20   Zie Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 20. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-20.html )  Dit amendement verdient eigenlijk de kwalifi­catie van het zijn van een zogenoemd ‘destructief amendement’ en zou dus eigenlijk ontoe­laat­baar moeten worden verklaard. De Tweede Kamer kan een amendement 'ontoelaatbaar' verklaren op grond van artikel 97 Reglement van Orde. Het amendement moet dan een strekking hebben 'tegengesteld aan die van het voorstel van wet, of indien er tussen de ma­terie van het amendement en die van het voorstel geen rechtstreeks verband bestaat.' Het amendement wordt dan niet behandeld.

21    Zie Handelingen II 2020/21, 35 680, nr. 91-15, p. 1.

22    Zie Handelingen I 2020/21, 35 680, nr. 44-15, p. 1.

        Zie Kamerstukken I 2020/21, 35 680, nr. A. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-A.html )  

23    Zie Kamerstukken I 2020/21, 35 680, nr. B. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-B.html )

24    Zie Kamerstukken I 2020/21, 35 680, nr. C. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-C.html )

25    Zie Kamerstukken I 2020/21, 35 680, nr. D. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-D.html )

26    Zie Handelingen I 2021/222, 35 680, nr. 1-61, p. 1.

27    Zie wet van 29 september 2021, houdende wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het  toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmi­gratie, Stb. 2021, 505.

28   Zie besluit van 29 november 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 september 2021 (Stb. 2021, 505) tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelin­gen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van ar­beids­migratie, Stb. 2021, 609.

29    Zie Kamerstukken I 2020/21, 35 897, nr. 5. ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35897-5.html )

30    Zie wet van 15 december 2021 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Stb. 2021, 627.

31    (...)

32    (...)

33    Richtlijn 2009/52/EG van het Europees parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vast­stel­ling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal ver­blijvende onderdanen van derde landen, Pb EU 2009, L 168.

34    (...)

35    Wijziging van Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met toelating van kennismigranten (Stb. 2004, 481); Kabinetsreactie op het SER-advies over arbeidsmigratie (Kamerstukken II 2014/2015, 29 861, nr. 38);  ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29861-38);.html ) Kamerbief met beleidsreactie op rapport Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten (Kamerstukken 2018/2019, 30 573, nr. 171).

36    Bij dit onderdeel van de toelichting moet de kanttekening worden geplaatst dat door het aanvaarden van een amendement (Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 20)  ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-20).html ) geen betekenis meer heeft.

37    Bij dit onderdeel van de toelichting moet de kanttekening worden geplaatst dat door het aanvaarden van een amendement (Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 20)  ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-20).html ) aan betekenis heeft verloren.

Deze internetconsultatie is terug te vinden op: https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingwetarbeidvreemdelingen.

41    Bij dit onderdeel van de toelichting moet de kanttekening worden geplaatst dat door het aanvaarden van een amendement (Kamerstukken II 2020/21, 35 680, nr. 20)  ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35680-20).html ) aan betekenis heeft verloren.

43    De definitie van gecombineerde vergunning zoals opgenomen in artikel 1, onder h, van de Wav en artikel 1 Vw 2000 is op hoofdlijnen ontleend aan de definitie uit richtlijn 2011/98/EU, maar aangepast aan de Nederlandse praktijk (zie ook Kamerstukken II 2013/14, 33 749, nr. 3). ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33749-3.html )  Kennismigranten, onderzoekers en Europese blauwe kaarthouders vallen buiten het bereik van de definitie van gecombineerde vergunning, omdat voor deze groepen op basis van het BuWav vrijstellingen van de twv-plicht gelden en er dus – conform richtlijn 2011/98/EU – al sprake is van één vergunning voor verblijf en arbeid.

45    Er is gekozen voor een beperking in de arbeidsduur om te voorkomen dat asielzoekers rech­ten op een werkloosheidsuitkering opbouwen. Er zou namelijk een complexe situatie ontstaan wanneer een asielaanvraag afgewezen wordt en de asielzoeker vertrekplichtig wordt, maar nog recht op een WW-uitkering heeft (Stb. 2008, 38).

        Zie ABRvS 14 april 2011, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2011:BQ2602.

Voorplat Tekst en Toelichting op het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terre
bottom of page