top of page

Productinformatie en
gerelateerde documenten

Voorplat Wording Omgevingswet HR.jpg

Inkijkexemplaar...                                               Direct bestellen...

Wording van de Omgevingswet

Opstellen over een mega-wetgevingsproject

Prof. dr. F.P.C.L. Tonnaer

Dat de voorbereiding van de Omgevingswet en bijbehorende invoerings- en uitvoeringsregelingen zo’n tien jaar in beslag heeft genomen, is niet zo bijzonder als we het indrukwekkende resultaat daarvan bekijken. De problematiek van zo’n 26 wetten en tientallen regelingen is ondergebracht in één wet en een vijftal uitvoeringsregelingen.

In feite betreft het de afronding van een proces dat zich al enkele decennia afspeelt. Nadat in de laatste kwart van de vorige eeuw sprake was van de ontwikkeling van steeds meer specifieke wetten op het terrein van de fysieke leefomgeving, zien we na de eeuwwisseling een toenemende integratie van regelingen culmineren in de Omgevingswet.

Deze wet is allesbehalve een opeenstapeling van oude regelingen. Het is een zorgvuldig opgetrokken nieuw bouwwerk, dat de grondslag biedt voor een integraal omgevingsbeleid. Daarmee moeten actuele vraagstukken zoals klimaatadaptatie, energietransitie, stikstofcrisis etc. aangepakt worden. De wet ademt dan ook de geest uit van een vernieuwd beleid op het terrein van het omgevingsrecht. Er wordt in de parlementaire stukken zelfs gesproken van het tot stand brengen van ‘een paradigmawisseling’: een andere manier van denken en doen.

In tal van artikelen geeft de auteur blijk van zijn bewondering voor dit project, maar steekt ook serieuze kritiek op onderdelen niet onder stoelen of banken. Daarbij schuwt hij niet om blijk te geven van zijn eigen opvattingen over de beoogde cultuurverandering.

 

Dit boek bevat een bundeling van een aantal van deze publicaties. Het valt vanwege de brede insteek te lezen als een inleiding op de stelselherziening in het omgevingsrecht. Het zet de lezer tevens aan het denken over de verschillende keuzen die bij die herziening zijn gemaakt met het doel een actieve betrokkenheid bij de uitvoering van dit megaproject te stimuleren.

Over de auteur

Frans Tonnaer is wetenschapper en adviseur die door zijn publicaties, presentaties, onderzoeks- en advieswerkzaamheden op het terrein van het omgevingsrecht in het land naam heeft gemaakt. Hij is een veelgevraagd adviseur, presentator en publicist.  

Frans Tonnaer.jfif
Achterplat Wording Omgevingswet HR.jpg
bottom of page