top of page

Acerca de

Productinformatie en
gerelateerde documenten

Bestellen...

Inkijkexemplaar...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding

Op deze productpagina van de uitgave:'Handboek voor de ontslagpraktijk bij het UWV', vindt u een overzicht van voor het boek relevante, gerelateerde documenten. Door deze documenten toegankelijk te maken met behulp van een link, hopen we het gebruiksgemak van de uitgave te hebben vergroot.
Inhoud
Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 door de Wet werk en zeker­heid ingrijpend gewijzigd. Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer wil opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen of lang­durige arbeidsongeschiktheid dan heeft hij daarvoor toestemming nodig van het UWV. De ontslagpraktijk van het UWV in dezen is het on­derwerp van dit boek. Aan bod komen allereerst een schets van de geschiedenis van het Nederlandse ontslagrecht en een introductie over de arbeidsover­eenkomst. Vervolgens wordt de rechtsgeldige opzegging van werkgevers­kant behandeld met de redelijke ontslaggronden, de her­plaatsingsverplich­ting en de instemmingsmogelijkheid van werknemerskant. De opzeggings­mo­gelijkheid van de arbeidsovereenkomst kent een begrenzing via de zogenoemde opzeg-/beëindigingsverboden ontslaggronden. Hierna komen de procedurele en formele aspecten van het toestemmingsvereiste aan bod. Na de behandeling van het beleid van het UWV inzake het verlenen van toestemming bij bedrijfseconomische gronden, volgt het beleid inzake het collectief ontslag. Ook ontbreekt het beleid inzake het verlenen van toestemming bij langdurige arbeidsongeschiktheid niet. Het boek wordt afgesloten met de verschillende rechtsbeschermingsmogelijkheden rond het al dan niet verlenen van toestemming.
Dit boek beoogt een praktische handleiding te geven voor iedereen die werkzaam is in de ontslagpraktijk en geeft een goed inzicht in de uitvoering van de bestuurlijke preventieve toets die wordt uitgevoerd door functio­na­ris­sen van het UWV.
 
Over de auteurs
  • mr. dr. J. (Harry) van Drongelen is (emer.) universitair hoofdocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) coördinerend wetgevingsjurist bij het mi­nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • mr. A.D.M. (André) van Rijs is docent bij het Departement of Private Business en Labour Law van de Universiteit van Tilburg.
Met medewerking van: mevr. mr. A. (Amber) van Drongelen: advocaat arbeidsrecht bij DAS
Wet- en regelgeving
Hier is een overzicht opgenomen van voor het boek relevante wet- en regelgeving. Door op de titel te klikken, komt u direct bij de regeling in wetten.nl.
Algemene Ouderdomswet
Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidstijdenwet
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet gelijke behandeling
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
Burgerlijk Wetboek Boek 7 Titel 10 Arbeidsovereenkomst
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet arbeid vreemdelingen
Wet arbeid en zorg
Wet op de Europese ondernemingsraden
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Wet gelijke behandeling
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wet melding collectief ontslag
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Wet nationale ombudsman
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Wet op de ondernemingsraden
Werkloosheidswet
Wet werk en zekerheid
Ziektewet

Overige online documenten uit het boek
Contact met Arbeidsjuridische dienstverlening
'De wederindiensttredingsvoorwaarde bij het bedrijfseconomisch ontslag' door Bo Leeuwestein
Cover Handboek voor de ontslagpraktijk bij het UWV .jpg
bottom of page