top of page

Productinformatie en
gerelateerde documenten

9789083066127 voorplat.pcovr.jpg
9789083066127 achterplat.pcovr.jpg

Download HIER een leaflet met alle kerngegevens van de uitgave.

INHOUDSOPGAVE PRODUCTPAGINA

Let op: deze pagina bevat ook voetnootverwijzingen en aanbevolen literatuur, maar die zijn alleen te raadplegen via een desktop, laptop of tablet en niet op uw mobiele telefoon omdat de pagina's door de grote hoeveelheid links te complex zijn om overzichtelijk weer te geven op een klein beeldscherm.

INHOUD

De complete inhoudsopgave en een aantal voorbeeldpagina's zijn opgenomen in het inkijkexemplaar. Klik daarvoor op de link hierboven of op de cover.

 

Kennis, kunde en toewijding. De belangrijkste ingrediënten om als jeugd(hulp)professional uw werk goed te kunnen doen. Er wordt tegenwoordig veel van u verwacht en de belangen van uw cliënt zijn groot. Bij die hoge verwachtingen, beperkte capaciteit en een variëteit aan regels is het noodzakelijk om de wettelijke kaders goed te kennen, omdat zorg en recht in het jeugdveld steeds meer samengaan en juridische kennis dus steeds belangrijker wordt. Dit boek draagt bij aan het versterken van uw positie als jeugd(hulp)professional door uw deskundigheid op dit terrein te vergroten. Deze kenniswijzer geeft u inzicht in de vaak complexe juridische kanten van het vak. Belangrijke rechtsbegrippen worden toegelicht en u wordt geïnformeerd over uiteenlopende onderwerpen binnen het werkterrein. Met dit boek beschikt u over een compleet naslagwerk. Hierin worden onder meer het voeren van procedures in het jeugd(straf)recht, inzet van juridische middelen bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, de rechten van ouders (al dan niet met gezag), gedwongen zorg, het opbouwen van een dossier en het delen van informatie met inachtneming van de geheimhoudingsplicht en het recht op privacy, besproken. De onderwerpen zijn op een begrijpelijke wijze uitgelegd en voorzien van tal van voorbeelden. Om het hele aandachtsterrein met betrekking tot jeugdigen te kunnen bedienen – denk bijvoorbeeld aan jeugdbescherming, gezondheidszorg, onderwijs, vreemdelingenketen, politie en talloze andere sectoren waarin beroepsmatig wordt gewerkt met jeugdigen – hebben negen auteurs hun specialistische kennis gebundeld in dit boek.Naast de vele voorbeelden zijn in de uitgave ook een begrippenlijst en trefwoorden-register opgenomen om het gebruiksgemak te vergroten. Op deze productpagina, die u kunt benaderen door middel van de QR-code op het achterplat van het boek, vindt u alle verwijzingen in het boek naar documenten en internetpagina’s, die hierdoor met één klik benaderbaar zijn.

 

Taal: Nederlands

 

Omvang: 506 pagina's

 

Prijs: €  49,50 (incl. btw)

 

Verzendkosten: In Nederland en België geen verzendkosten. Voor bestellingen vanuit andere landen geldt een opslag ter grootte van het deel van de verzendkosten dat de verzendkosten binnen Nederland te boven gaat. Die meerkosten zullen als separate factuur worden verzonden.

 

ISBN: 978-90-830661-2-7

 

NUR: 822, 823, 824

INHOUD
OVER DE REDACTIE EN AUTEURS

OVER DE REDACTIE EN AUTEURS
 

Redactie en auteurs
Mr. dr. Veronica Smits, (kinder)rechter, team familie- en jeugdrecht, rechtbank Oost-Brabant
Mr
. Renee Heerkens, senior gerechtsjurist, team familie- en jeugdrecht, rechtbank Oost-Brabant

 

Overige auteurs
Mr. Demy Beimans, senior gerechtsjurist, team familie- en jeugdrecht, rechtbank Oost-Brabant
Prof. mr. Kees Blankman, bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen, VU Amsterdam
Mr. dr. Jo Dorscheidt, universitair docent gezondheidsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, en universitair hoofddocent gezondheidsrecht, Universiteit Maastricht.
Drs. Suzanne Labadie LLB, senior jurist Centrum Internationale Kinderontvoering
Mr. drs. Laura Kamphaus, beleidsadviseur Jeugd gemeente Zeist
Mr. Willemijn van Oppenraaij, jurist Expect Jeugd, expertisecentrum Partners voor Jeugd
Mr. Sander Schuitemaker, juridisch adviseur kinderrechten en migratie Defence for Children

WET- EN REGELGEVING
VOETNOOTVERWIJZINGEN

VOETNOOTVERWIJZINGEN

Hieronder treft u alle voetnoten uit het boek aan die verwijzingen bevatten naar documenten op het internet of naar schema's die niet in het boek konden worden opgenomen. Voor het gebruiksgemak zijn ze daar waar mogelijk voorzien van een hyperlink, zodat u met één klik bij het juiste document uitkomt. De voetnoten zijn gegroepeerd per hoofdstuk zodat u snel de juiste voetnoot vindt.

Voetnoten Hoofdstuk 6
Voetnoten Hoofdstuk 1
Voetnoten Hoofdstuk 2
Voetnoten Hoofdstuk 3
Voetnoten Hoofdstuk 4
Voetnoten Hoofdstuk 5
Voetnoten Hoofdstuk 7
Voetnoten Hoofdstuk 8
Voetnoten Hoofdstuk 9

​​HOOFDSTUK 1        JURIDISCH KADER (Mr. dr. Veronica Smits

Geen voetnoten in dit hoofdstuk.

HOOFDSTUK 2     NETWERKPARTNERS IN HET JEUGDVELD (Mr. drs. Laura Kamphaus)

[1] https://keurmerk.nl/zorg-welzijn/certificatie-zorg-en-welzijn/certificering-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering.

[2] Zie Handelingsprotocol van Veilig Thuis: https://vng.nl/files/vng/publicaties/2019/veiligthuis-interactief-protocol_v2.pdf.

[3] Op de website www.kinderbescherming.nl/overons/samenwerken-in-de-keten/hoe-werken-we-samen/hoe-werken-we-samen-in-jeugdbescherming is een schema te vinden waarin wordt uitgelegd hoe de werkwijze in jeugdbeschermingszaken is.

HOOFDSTUK 3     DE OUDERS VAN HET KIND (Mr. Renee Heerkens)

[4] Zie het schema 'Ontstaan juridisch ouderschap' hiervoor.

[5] Zie het schema 'Ontstaan juridisch ouderschap' hiervoor.

[6] Zie het schema 'Gezag' hierna bij de verwijzingen in hoofdstuk 4.

[7] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

 

HOOFDSTUK 4     HET GEZAG OVER HET KIND (Mr. Renee Heerkens) 

[8] https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/voorwaarden.

[9] Centraal curatele- en bewindregister

[10] Zie de bijlage "Voorbeelden over de uitslag bij het nieuwe woonplaatsbeginsel": https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-885932.pdf. Zie ook noot 33 voor het stroomschema.

[11] Zie het schema 'Gezag' hiervoor.

[12] Zie bijvoorbeeld: Rb. Amsterdam 23 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:352

[13] Zie het schema 'Gezag' hiervoor.

[14] Hof Arnhem-Leeuwarden, 22 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:7059.

[15] Hof ’s-Hertogenbosch, 17 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1835.

[16] www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/07/rapport-van-de-staatsommissie-herijking-ouderschap-kind-en-ouders-in-de-21ste-eeuw.

 

HOOFDSTUK 5     VERDELING VAN DE ZORG- EN OPVOEDINGSTAKEN, OMGANG EN HET RECHT OP INFORMATIE EN CONSULTATIE

                              (Mr. Demy Beimans)

[17] Zie voor het Handelingsprotocol: https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjf2edutpwu7.

[18] Zie ook het Adviesrapport Expertteam Ouderverstoting/Complexe omgangsproblematiek | Rapport | Huiselijk Geweld: https://www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/rapporten/2021/02/04/adviesrapport-expertteam-ouderverstoting-complexe-omgangsproblematiek-januari-2021.

[19] Rechtbank Oost-Brabant 27 oktober 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:5326.

[20] Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6703.

 

HOOFDSTUK 6     JEUGDHULP IN HET VRIJWILLIGE KADER (Mr. drs. Laura Kamphaus)

 

[21] htpps://opendata.cbs.nl >statline

[22] www.ciz.nl.

[23] Kamerstukken II 2022, nr. 871 (Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport): https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z14822&did=2022D30542.

[24] Zwaanadvies met ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI): Toegevoegde waarde en effectiviteit van wijkteams.

[25] Eerste evaluatie Jeugdwet - Na de transitie nu de transformatie, Den Haag: ZonMw, januari 2018 Reeks evaluatie regelgeving: 43: https://www.eerstekamer.nl/nonav/overig/20180130/eerste_evaluatie_jeugdwet/document.

[26] Basisfuncties voor lokale teams in kaart - de route en componenten onder de loep, KMPG, 30 september 2019: https://www.eerstekamer.nl/overig/20191107/basisfuncties_voor_lokale_teams_in/document.

[27] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[28] https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85096NED/table?ts=1668265162138.

[29] Zie: http://ombudsman010.nl/gemeentelijke-kinderombudsman-concludeert-na-onderzoek-rotterdams-systeem-van-drang-bij-jeugdhulp-dringend-aan-herziening-toe en https://www.ombudsmanrotterdam.nl/web/uploads/2018/02/Rapport-Is-er-nog-een-plekje-vrij-26-2-2018.pdf.

[30] Kamerstukken II 2022, nr. 4304233 (Brief van de staatssecretaris van De Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,): https://www.Rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/11/tk-kamerbrief-uitvoering-motie-ceder.

[31] Website PerSaldo: https://www.pgb.nl.

[32] NJI Inkoop jeugdhulp door gemeenten. Hoe zit het? Facts & Figures. Juli 2018

[33] https://vng.nl/sites/default/files/2022-10/Stroomschema%20Woonplaatsbeginsel%20Jeugd.pdf. Zie ook noot 10 voor: "Voorbeelden over de uitslag bij het nieuwe woonplaatsbeginsel"

[34] Hervormingsagenda Jeugd: https://vng.nl/artikelen/hervormingsagenda-jeugd.

[35] Zie ook: voordejeugdenhetgezin.nl/aanpak-wachttijden.

HOOFDSTUK 7     JEUGDHULP IN HET GEDWONGEN KADER (Mr. dr. Veronica Smits)

[36] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[37] Zie: https://richtlijnenjeugdhulp.nl/uithuisplaatsing.

[38] De productpagina bij deze uitgave vindt u op het internetadres: iustitiascripta.com/978-90-830661-2-7. U kunt ook de QR-code op de achterzijde van het boek scannen met een QR-scanner of de camera van uw smartphone, mits die dit faciliteert.

[39] ECLI:NL:RBNNE:2019:502.

[40] Zie: https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2021/03/Aanpak_bij_Complexe_Scheidingen-def.pdf.

[41] Zie: Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp: https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/09/Wegwijzer_Zorgvuldig-handelen-bij-toestemming-voor-jeugdhulp.pdf

[42] Bijvoorbeeld ECLI:NL:RBOBR:2022:1700.

[43] Zie voor het Perspectiefbesluit in de jeugdbescherming: https://www.rsj.nl/documenten/rapporten/2021/01/14/het-perspectiefbesluit-in-de-jeugdbescherming en de Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen (https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3194).

[44] www.pleegzorg.nl.

[45] Zie artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006251&hoofdstuk=II&paragraaf=1&artikel=3&z=2022-04-01&g=2022-04-01.

[46] Brief van de minister voor Rechtsbescherming van 2 november 2022. Kenmerk: 4318068. Zie: Plan ter verbetering van de rechtsbescherming in de jeugdbescherming.

[47] https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/20150615_rsj_advies_prenatale_kinderbescherming.pdf.

HOOFDSTUK 8     JEUGDSTRAFRECHT (Mr. Willemijn van Oppenraaij)

[48] Zie: www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/documenten/brochures/2021/05/31/menukaart-leerstraffen.

[49] Zie voor de bijzondere voorwaarden: artikel 77z van het Wetboek van Strafrecht (https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Eerste&titeldeel=VIII_A&artikel=77z&z=2023-01-01&g=2023-01-01) en Artikel 2:6 van het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042962&hoofdstuk=2&titeldeel=2.2&artikel=2:6&z=2021-07-01&g=2021-07-01).

[50] Ga voor meer informatie over de VOG naar: www.justis.nl/producten/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog/jongeren.

[51] Uitgebreide informatie over de JJI is ook te vinden op: www.dji.nl/documenten/publicaties/2019/03/27/de-tenuitvoerlegging-van-een-straf-of-maatregel-in-een-justitiele-jeugdinrichting.

HOOFDSTUK 9     PROCEDEREN VAN A TOT Z (Mr. Demy Beimans en Mr. Willemijn van Oppenraaij

[52] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[53] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[54] Dit overzicht is te vinden op de website van het Keurmerkinstituut (https://keurmerk.nl/zorg-welzijn/certificering-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering/). Geraadpleegd februari 2022.

[55] Zie voor een overzicht van de procesreglementen: https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/paginas/procesreglement.aspx#Civiel-familie-jeugd.

[56] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[57] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[58] Zie hiervoor: Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[59] Zie: www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht.

[60] Zie: artikel 77z van het Wetboek van Strafrecht (https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Eerste&titeldeel=VIII_A&artikel=77z&z=2023-01-01&g=2023-01-01) en Artikel 2:6 van het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042962&hoofdstuk=2&titeldeel=2.2&artikel=2:6&z=2021-07-01&g=2021-07-01).

[61] Zie in dezen: www.rsj.nl/documenten/rapporten/2020/01/29/advies-over-minderjarigen-in-een-politiecel#:~:text=De%20RSJ%20wil%20dat%20het,24%20uur%20vastgehouden%20mogen%20worden en www.kinderombudsman.nl/publicaties/rapport-van-bed-gelicht.

HOOFDSTUK 10     PRIVACY (Mr. dr. Veronica Smits) 

[62] Deze lijst is opgenomen op de productpagina bij deze uitgave. Zie: De productpagina bij deze uitgave vindt u op het internetadres: iustitiascripta.com/978-90-830661-2-7. U kunt ook de QR-code op de achterzijde van het boek scannen met een QR-scanner of de camera van uw smartphone, mits die dit faciliteert.

[63] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[64] Zie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

[65] Zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo/vraag-en-antwoord/hoofdlijnen-woo.

[66] Zie: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/toestemming-en-informatie-bij-behandeling-van-minderjarigen-1.htm.

[67] Zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn.

[68] Zie voor een uitleg van het begrip kindcheck: www.augeo.nl/kindcheck.

[69] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[70] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[71] Zie: https://voordejeugd.nl/nieuws/wegwijzer-zorgvuldig-handelen-bij-toestemming-voor-jeugdhulp, ga naar: https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/09/Wegwijzer_Zorgvuldig-handelen-bij-toestemming-voor-jeugdhulp.pdf.

[72] Zie: https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/handreiking-inzagerecht-nabestaanden.htm

[73] ECLI:NL:RBGEL:2021:5856, Rechtbank Gelderland 15 okt 2021.

[74] Zie: www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Handreiking%20geluidsopnamen%20-%20def.pdf.

[75] Zie: www.dekinderombudsman.nl/toolkit-beste-besluit.

HOOFDSTUK 11     DE POSITIE VAN DE MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULPVERLENING: GEZONDHEIDSRECHTELIJKE ASPECTEN

                                (Mr. dr. Jo Dorscheidt)

[76] www.kinderbescherming.nl/documenten/brochures/2021/06/21/kwaliteitskader-rvdk-2021.

[77] Hierbij geldt “publieke gezondheidszorg” als de gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten; zie art. 1 onder c Wpg.

[78] Vgl. Gerechtshof Den Haag 9 februari 2022, GJ 2022/36 m.n. F. Douwenga – ECLI:NL:GHDHA:2022:128.

[79] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[80] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[81] Deze verplichting geldt onverminderd de plicht van ouders (zie art. 1:404 BW) om te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Hieraan relateert tevens de plicht van met ouderlijk gezag beklede ouders om ervoor te zorgen dat hun minderjarige kinderen tot 18 jaar voor de kosten van zorg verzekerd zijn (zie art. 2 lid 3 Zorgverzekeringswet). 

[82] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[83] Art. 7:448 lid 3 BW vermeldt nog de zgn. therapeutische exceptie op de informatieplicht, terwijl art. 7:449 BW melding maakt van het recht op niet-weten. Zie nader B. Sluijters, M.C.I.H. Biesaart: De geneeskundige behandelingsovereenkomst, tweede druk, Kluwer: Deventer, 2005, p. 28-35. 

[84] C.J.J.M. Stolker/C.J.J.M. Stolker & M.O. Sombroek-van Doorm, in T&C Burgerlijk Wetboek, 2021, art. 7:465, aantek. 3.

[85] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[86] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[87] Voor verdere informatie over het DD JGZ, zie www.ddjgz.nl.

[88] Zie www.ncj.nl.

[89] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[90] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[91] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[92] Voor de goede orde: het mag hierbij niet gaan om een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap, of een op grond van art. 1 lid 4 of onder toepassing van art. 24, lid 4 Wzd daarmee gelijkgestelde ziekte of aandoening.

[93] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[94] Zie nader: www.dwangindezorg.nl/onderwerpen/zorgplan.

[95] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[96] Zie verder: www.dwangindezorg.nl. Over de inhoud van de diverse wettelijke regelingen, zie R.B.M. Keurentjes, e.a. (red.): Sdu Commentaar Gedwongen zorg - Editie 2021, Den Haag, Sdu, 2020.

[97] Vgl. www.dwangindezorg.nl/wzd.

[98] Uit Wvggz-rechtspraak volgt overigens dat in bijzondere omstandigheden ook gedwongen anticonceptie (de prikpil) onder ‘verplichte zorg’ kan vallen, mits hiermee wordt voldaan aan de vereisten van proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid. Zie E. Plomp: Kroniek een jaar Wvggz en Wzd - Deel 1, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2021/5, p. 495. Naar aanleiding van een uitspraak in 2020 van de Rechtbank Noord-Nederland (JGz 2021/15) zijn echter twijfels hierover gerezen; zie ECLI:NL:PHR:2022:786. In hoeverre verplichte anticonceptie onder de vlag van de Wzd geoorloofd kan zijn, is in Wzd-rechtspraak nog niet aan de orde geweest, al zijn er aanwijzingen dat deze ‘onvrijwillige zorg’ ook in de verstandelijk gehandicaptenzorg wordt toegepast.

[99] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[100] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[101] Zie hiervoor art. 10 lid 2 Wzd.

[102] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[104] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[105] Wet van 29 september 2021, Stb. 2021, 468. Zie nader: https://www.dwangindezorg.nl/actueel/nieuws/2021/11/5/inwerkingtreding-reparatiewet.

[106] Vgl. Gerechtshof Den Haag 9 februari 2022, GJ 2022/36 m.n. F. Douwenga – ECLI:NL:GHDHA:2022:128.

[107] Rb. Noord-Nederland zp Leeuwarden 5 november 2014, GJ 2015/37 m.n. J.H.H.M. Dorscheidt – ECLI:NL:RBNNE:2014:5468.

[108] Rb. Midden-Nederland zp Lelystad 3 mei 2019, GJ 2019/134 m.n. M.R. Bruning –  ECLI:NL:RBMNE:2019:2123.

[109] Gerechtshof Amsterdam 11 juli 2017, GJ 2017/140 – ECLI:NL:GHAMS:2017:2668.

[110] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[111] Rb. Gelderland zp Zutphen 30 april 2020, JGZ 2020/50, m.n. S.M. Steen – ECLI:NL:RBGEL:2020:2764.

[112] Rb. Oost-Brabant zp ‘s Hertogenbosch 8 januari 2021, GJ 2021/33 – ECLI:NL:RBOBR:2021:53.

 

HOOFDSTUK 12     BESCHERMING VAN MEERDERJARIGEN (Prof. mr. Kees Blankman)

[113] Rb. Oost-Brabant 7 december 2021, GZR-Updates.nl 2022-0017 – ECLI:NL:RBOBR:2021:6862.

[114] www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/aanbevelingen-meerderjarigenbewind.pdf.

[115] https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034760&z=2022-01-01&g=2022-01-01.

HOOFDSTUK 13     KINDEREN IN HET MIGRATIERECHT (Mr. Sander Schuitemaker)

[116] De auteur heeft dit hoofdstuk op persoonlijke titel geschreven.

[117] www.harriettubmanhuis.nl.

[118] www.vidk.nl.

[119] www.stil-utrecht.nl.

[120] huizeagnes.nl.

[121] www.vodwageningen.nl.

[122] https://www.stichtinglos.nl/noodopvang.

[123] www.kinderombudsmanrotterdam.nl/web/uploads/2017/12/2017.KOM014-Nederlandse-kinderen-ontkoppeld-Handreiking.pdf.

[124] www.stichtinglos.nl.

[125] www.defenceforchildren.nl.

[126] www.askv.nl.

[127] www.stichtingros.nl.

[128] www.stil-utrecht.nl.

[129] www.vidk.nl.

[130] www.vajn.org.

[131] www.svma.nl.

[132] www.juridischloket.nl.

[133] Zie: VNG-site: Handreiking overgang bij AMV's met verblijfsvergunning die 18 jaar worden.

[134] www.nidos.nl/voor-jongeren/begeleiding/18-jaar-en-dan/handige-links.

[135] www.vajn.org.  

[136] www.svma.nl/home.

[137] www.vluchtelingenwerk.nl/nl/juridische-begeleiding-bij-procedures.

[138] www.defenceforchildren.nl/wat-doen-we/kinderrechtenhelpdesk.

[139] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[140] Het JL is bereikbaar via de website: www.juridischloket.nl en/of telefonisch op telefoonnummer: 0900 – 8020.

[141] Contactgegevens Kinderrechtenhelpdesk: telefoonnummer: 071–5160980, e-mailadres: Info@defenceforchildren.nl, website: www.defenceforchildren.nl/helpdesk.

[142] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[143] De toolkit is te downloaden via: www.cfjnetwork.eu/child-friendly-justice-in-action.

[144] Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35.687) - Eerste Kamer der Staten-Generaal.

[145] Zie voor meer informatie: www.askv.nl/staatloosheid.

[146] Zie de website: www.nvvb.nl/nl/over-ons/organisatie/adviesbureau.

[147] Via de site www.zoschakeltueentolkin.nl/ is informatie te vinden over hoe een tolk geregeld kan worden. 

[148] www.kinderombudsman.nl/publicaties/rapport-waar-geen-wil-is-is-geen-weg.

[149] Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: https://www.zorgwijzer.nl/faq/onverzekerbare-vreemdelingen.

[150] Zie voor meer informatie de website: www.rmasielzoekers.nl.

[151] Zie hiervoor de website: www.defenceforchildren.nl/wat-doen-we/dossiers/ongedocumenteerde-kinderen/gezondheidszorg.

[152] Zie hiervoor: www.stichtinglos.nl/content/gezondheidszorg.

[153] www.pharos.nl.

[154] www.huisarts-migrant.nl.

[155] www.nji.nl.

[156] www.arq.org.

[157] www.kenniscentrumkjp.nl.

[158] www.ekann.nl.

Voetnoten Hoodstuk 10
Voetnoten Hoofdstuk 11
Voetnoten Hoofdstuk 12
Voetnoten Hoofdstuk 13
Ouderlijk Gezag_schema.jpg

Op dit schema 'Gezag' rust auteursrecht. Het kopiëren ten behoeve van andere commerciële uitgaven zonder toestemming van uitgeverij Iustitia Scripta is niet toegestaan. Neem voor de zekerheid altijd even contact op met de uitgeverij: info@iustitiascripta.com.

Ontstaan Ouderschap_schema.jpg

Op het schema 'Ontstaan juridische ouderschap' rust auteursrecht. Het kopiëren ten behoeve van andere commerciële uitgaven zonder toestemming van uitgeverij Iustitia Scripta is niet toegestaan. Neem voor de zekerheid altijd even contact op met de uitgeverij: info@iustitiascripta.com.

Voetnoten Hoofdstuk 14
Voetnoten Hoofdstuk 15

[159] www.doktersvandewereld.org.

[160] Zie: www.lowan.nl.

[161] Zie de artikelen 28, 29(1)(c), 30 en 32 IVRK.

[162] Voor meer informatie zie de website: www.dreamersnl.org.

[163] Zie hiervoor: www.duo.nl/particulier/lesgeld/asielzoeker-en-lesgeld.jsp.

[164] Zie de website: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap.

[165] Zie de website: www.uaf.nl.

[166] Zie de website: www.leergeld.nl.

[167] http://cmr.jur.ru.nl/cmr/tbv/tbv13/19/wbv.2019.16.pdf.

[168] Zie: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3109.

[169] Zie voor de partijen die zijn aangesloten bij het HKBV: https://verdragenbank.overheid.nl/nl/Verdrag/Details/007396.

[170] Tekst opgenomen in de uitgave: 'Juridische kenniswijzer voor de Jeugd(hulp)professional - Een praktisch naslagwerk'.

[171] Zie: https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3109/3165-jeugdbeschermingrecht-en-vreemdelingenrecht-volledige%20tekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

[172] Bron: https://www.eerstekamer.nl/overig/20200622/bijlage_4_procesbeschrijving/document.

HOOFDSTUK 14     INTERNATIONALE KINDERONTVOERING (Drs. Suzanne Labadie LLB)

[173] https://kinderontvoering.org/informatie/landen

[174] ECLI:NL:GHDHA:2021:2278 en ECLI:NL:RBDHA:2017:16425.

[175] ECLI:NL:RBDHA:2018:1705.

[176] ECLI:NL:RBDHA:2015:11488.

[177] ECLI:NL:HR:2006:AZ1500.

[178] https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2019-04-01.

[179] https://kinderontvoering.org/contact.

[180] Bijvoorbeeld: https://missingchildreneurope.eu/?wpdmdl=2347.

[181] https://missingchildreneurope.eu/?wpdmdl=2347.

[182] YouTube, MCE Bouncing back - How does international parental abduction affect children? https://www.youtube.com/watch?v=WIGQf1K0dgY.

[183] https://kinderontvoering.org/media/1064/formulier-toestemming-voor-reizen-met-een-minderjarige-naar-het-buitenland-2019.pdf.

[184] https://kinderontvoering.org/ouders/advies/reizen-met-kinderen.

[185] https://richtlijnenjeugdhulp.nl

[186] https://kinderontvoering.org/ouders/advies/kinderontvoering-voorkomen.

[187] https://kinderontvoering.org/over-ons/jaarverslagen.

[188] https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/centrale-autoriteit-internationale-kinderaangelegenheden.

[189] https://kinderontvoering.org/media/1054/formulier-ca-teruggeleiding.pdf.

[190] https://open.overheid.nl/repository/ronl-141052a5c6885f9b36a9848bd30c828138680227/1/pdf/handreiking-stelsel-internationale-kinderontvoering-voor-inkomende-zaken.pdf.

[191] https://kinderontvoering.org/het-mediation-bureau/crossborder-mediation/wat-is-crossborder-mediation/#.

[192] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2011/07/01/samenwerkingsprotocol-gedwongen-tenuitvoerlegging.pdf.

[193] Het strekt in het kader van deze Kenniswijzer te ver om hier dieper op in te gaan. Voor vragen kunt u terecht bij het Centrum Internationale Kinderontvoering.

[194] https://richtlijnenjeugdhulp.nl/trauma.

[195] https://www.kinderbescherming.nl/contact-en-adressen/den-haag.

[196] https://www.rechtspraak.nl/Registers/Gezagsregister

[197] https://kinderontvoering.org

[198] https://kinderontvoering.org/het-mediation-bureau.

HOOFDSTUK 15     KLACHT- EN TUCHTRECHT (Mr. dr. Veronica Smits)

[199] https://kjrw.eu.

AANBEVOLEN LITERATUUR

HOOFDSTUK 2

Boeken

 • A. Bakker en I.J. ten Berge in hun boek ‘Veilig thuis? Handreiking voor het beoordelen en bespreken van veiligheid van kinderen in hun thuissituatie’ (2005, NIZW)

HOOFDSTUK 13

Boeken

Artikelen

HOOFDSTUK 10

Par. 10.2: Handleiding Algemene Verordening gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Par. 10.2.3: Verwerking bijzondere persoonsgegevens

HOOFDSTUK 14

Boeken

 • M.R. Bruning & M.Q.M. Mosk, Word ik gehoord? Participatiemogelijkheden van het kind in internationale kinderontvoeringsprocedures, SDU 2020.

 • F. Ibili e.a., Internationale kinderontvoering, Deventer: Wolter Kluwer 2019.

 • I. Bakker e.a., Evaluatie Pilot Internationale Kinderontvoering, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut 2010.

 • C. Verwers, L.M. van der Knaap & L. Vervoorn, Internationale kinderontvoering: onderzoek naar de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag vanuit Nederlands perspectief, Den Haag: WODC 2006.

 • B. de Hart, Internationale kinderontvoering: oorzaken, preventie en oplossingen, Utrecht: NCB 2002.

 • HCCH, Guide to Good Practice under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. Part III – Preventative Measures, Bristol: Jordan Publishing Limited, 2005.

 • G. Ruitenberg, De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2015.

 

Artikelen

 • M. Freeman, ‘Parental Child Abduction. The Long-Term Effects, International Centre for Family Law, Policy and Practice 2014, afl. 1, p. 5-39.

 • K. van Hoorde et all, ‘Bouncing Back. The wellbeing of children in international child abduction cases’, EWELL 2017, afl. 1 p. 1-163.

 • C. Verwers, L.M. van der Knaap & L. Vervoorn, ‘Internationale kinderontvoering. Onderzoek naar de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag vanuit Nederlands perspectief’, WODC 2006, afl. 1 p. 9-109.

 • E. Pérez-Vera, ‘Explanatory Report on the 1980 HCCH Child Abduction Convention’, HCCH 1980, afl. 1 p. 427-476.

 • S.C. Labadie, C.L. Wehrung & A.M. Haitsma, ‘Internationale kinderontvoering. Help along the way’, in Themanummer Internationale Kinderontvoering, REP 2018, afl. 6 p. 39-43.

 

Overig

AANBEVOLEN LITERATUUR
bottom of page