top of page

Acerca de

Cirkel wit7.png

Productinformatie en
gerelateerde documenten

Bestellen...

Inkijkexemplaar...

Inleiding

Op deze productpagina van de uitgave: 'Het inreisverbod in vreemdelingen- en strafrecht', vindt u een overzicht van voor het boek relevante, gerelateerde documenten. Door deze documenten toegankelijk te maken met behulp van een link, hopen we het gebruiksgemak van de uitgave te hebben vergroot.

Inhoud

Het inreisverbod is een van de instrumenten uit de Terugkeerrichtlijn. In deze richtlijn zijn gemeenschappelijke normen en procedures vastgesteld die door de lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegepast bij de terugkeer van illegaal op hun grondgebied verblijvende onderdanen van derde landen. Bij de uitvoering van de Terugkeerrichtlijn is een coherente, voor alle lidstaten geldende aanpak vereist om te komen tot een effectief Europees terugkeerbeleid.

​In deze uitgave bespreken de auteurs Jim Waasdorp en Aniel Pahladsingh de meest recente ontwikkelingen aangaande het inreisverbod in het vreemdelingen- en strafrecht. Het arrest van het EU-Hof in de zaak Ouhrami (aanvang van de duur van het inreisverbod) heeft vergaande gevolgen voor het vreemdelingenrecht en strafrecht gehad. Een analyse van deze gevolgen komt onder meer aan de orde in het boek. Verder wordt het JZ arrest van het EU-Hof (strafrechtelijke handhaving van het inreisverbod) besproken en geanalyseerd en ook het arrest van de Hoge Raad waaruit blijkt dat de strafrechtelijke handhaving van het inreisverbod weer kan worden opgepakt door het OM wordt besproken. Buiten het inreisverbod wordt een aantal aanverwanten instrumenten besproken zoals het terugkeerbesluit en de maatregelen die in 2017 zijn geïntroduceerd in het kader van terrorismebestrijding (zoals de intrekking van het Nederlanderschap). Daarnaast staan de auteurs stil bij nieuwe en aangekondigde (Europese) regelgeving. Dit standaardwerk op het terrein van het inreisverbod is een onmisbare uitgave voor iedereen die te maken heeft met de terugkeer van illegaal In Nederland of elders in de Europese Unie verblijvende derdelanders.

 

Over de auteurs

  • mr. A. (Aniel) Pahladsingh is tussen 2000 en 2007 werkzaam geweest bij de Afdeling Procesvertegenwoordiging van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND). Hij is sinds 2007 werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij is ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, met inbegrip van vraagstukken over het EU-Handvest. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Sinds 2021 is hij ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam (Internationale Rechtshulpkamer). Ook is hij verbonden aan het Centrum voor Europees recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Aniel is redactielid van het tijdschrift Journaal Vreemdelingenrecht (Sdu Uitgevers) en Crimmigratie & Recht (Boom Juridisch) en zit in de redactie van de Commentaren Vw 2000 en Europees Migratierecht (Sdu Uitgevers). 

  • mr. J. (Jim) R.K.A.M. Waasdorp is rechter in de rechtbank Den Haag. Hiervoor werkte hij bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Jim heeft regelmatig over het Europees terugkeerbeleid en het vreemdelingenstrafrecht gepubliceerd. Hij is redactielid van het tijdschrift Crimmigratie & Recht (Boom Juridisch) en als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Wet- en regelgeving

Hier is een overzicht opgenomen van voor het boek relevante wet- en regelgeving. Door op de titel te klikken, komt u direct bij de regeling in wetten.nl.

Algemene wet bestuursrecht

Politiewet

Richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004

Rijkswet op het Nederlanderschap

Schengengrenscode

Terugkeerrichtlijn

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Verdrag van Amsterdam

Vreemdelingenbesluit

Vreemdelingenwet

Wetboek van Strafrecht

Voetnootverwijzingen

13    Open coördinatiemethode (OCM)

123  Rapport paspoortmaatregel en uitreisverbod

129  De bestuurlijke aanpak van terrorisme bezien vanuit het non-discriminatiebeginsel

172  Voorstellen voor verordeningen ter versterking van het SIS

215

313  Advies 'Gewogen gevaar' van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

453  Internetconsultatie ontwerp aanpassing Vreemdelingenbesluit

454  ACVZ/ADV/2015/002 Aanpassing regels oplegging en duur van het inreisverbod

541  Beleidsadvies ACVZ 'Gewogen gevaar'

684 en 699  Rapportage Vreemdelingenketen 2017

711  Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken

824  Trump administration announces new travel restrictions

825  Proclamation on Ending Discriminatory Bans on Entry to The United States

826

Cover Inreisverbod_Pagina_1.jpg
bottom of page