top of page

Productinformatie en
gerelateerde documenten

Tekstuitgave Regelgeving EU Migratierecht Editie 2023/2024

Deel I (Schengen, Asiel en Terugkeer)

Regelgeving EU migratierecht die niet is opgenomen in de uitgaven in chronologische volgorde

 

Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde
landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van
een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Visumplicht).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32001R0539

 

Richtlijn 2001/40/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de onderlinge erkenning van
besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen (Wederzijds erkenning verwijdering)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32001L0040

 

Richtlijn 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om
passagiersgegevens door te geven (Doorgeven passagiersgegevens)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0082

 

Verordening (EG) nr. 1931/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot
vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten en tot
wijziging van de bepalingen van de Schengenuitvoeringsovereenkomst (Klein grensverkeer)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1931-20120119&from=EN

 

Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006
betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de
tweede generatie (SIS II)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1987-20201228&from=EN

 

Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en
verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (Blue card)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32009L0050

 

Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot
instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32013R1052

 

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1956 van de Raad van 26 oktober 2015 houdende vaststelling van de
datum van inwerkingtreding van Besluit 2008/633/JBZ over de toegang tot het
Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en

door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische
misdrijven en andere ernstige strafbare feiten (VIS besluit)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32015D1956

bottom of page