top of page

Productinformatie

Bestellen...
Inkijkexemplaar...

 

 

 

 

Inleiding

Op deze productpagina van de uitgave:'Tekst en Toelichting Wet betaald ouderschapsverlof', vindt u een overzicht van voor het boek relevante, gerelateerde documenten. Door deze documenten toegankelijk te maken met behulp van een link, hopen we het gebruiksgemak van de uitgave te hebben vergroot.
Inhoud
Richtlijn (EU) 2019/1158 bevat een aantal maatregelen om werknemers beter in staat te stellen arbeid en zorg te combineren. De maatregelen betreffen een breed palet aan verlofregelingen en aan mogelijkheden om de verplichtingen van het werk, als het werk dat toelaat, af te stemmen op de zorg voor jonge kinderen en taken in het kader van mantelzorg. Het gaat om de volgende maatregelen: a) vaderschapsverlof: tien werkdagen verlof voor vaders en ‘tweede ouders’, dat wil zeggen de partner van de moeder, vanwege de geboorte van het kind, te relateren aan de overeengekomen arbeidsduur (betaald); b) ouderschapsverlof: vier maanden verlof per ouder waarvan twee maanden niet overdraagbaar zijn op de andere ouder, te relateren aan de overeengekomen arbeidsduur (betaald); c) zorgverlof: vijf werkdagen verlof per jaar; d) arbeidsverzuim wegens overmacht in verband met dringende familieomstandigheden (ziekte of ongeval); e) flexibele werkregelingen: mogelijkheid te verzoeken om een flexibele werkregeling voor zorgdoeleinden; en f) rechtsbescher­mingsmaatregelen. Een en ander is gerealiseerd via de Wet betaald ouderschapsverlof waarbij de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken zijn gewijzigd. In dit boek is allereerst een algemene, op de parlementaire geschiedenis gebaseerde toelichting opgenomen. Daar het hier gaat om een wijzigings­wet is bij de artikelsgewijze toelichting eerst de oorspronkelijke wettekst opgenomen. Vervolgens is de tekst van de wijziging opgenomen, voorzien van een aan de parlementaire ge­schie­denis ontleende artikelsgewijze toelichting, waarna de integrale (nieuwe) wettekst is opgenomen.
 
Over de auteurs
  • mr. dr. J. (Harry) van Drongelen is (emer.) universitair hoofdocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) coördinerend wetgevingsjurist bij het mi­nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • mr. A.D.M. (André) van Rijs is docent bij het Departement of Private Business en Labour Law van de Universiteit van Tilburg.
Voorplat TenT Wet Betaald ouderschapsverlof HR.jpg
bottom of page