top of page

Productinformatie en gerelateerde documenten

Omslag tekstboekje Regelgeving Arbeids-,rij- en  rusttijden wegvervoer HR - voorplat.jpg

Tekstuitgave Regelgeving Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer

Mr. dr. J. van Drongelen en mr. D.J.J. Korver

De Tekstuitgave Regelgeving Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer is een compacte uitgave met daarin opgenomen de nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van arbeids-, rij- en rusttijden.
Naast de Arbeidstijdenwet zijn de relevante delen van het Arbeidstijdenbesluit wegvervoer, de diverse ministeriële regelingen en de twee beleidsregels die betrekking hebben op de boeteoplegging voor (bestuursrechtelijke) overtredingen opgenomen.
Ook zijn de EU-richtlijnen en -verordeningen opgenomen die betrekking hebben op het wegvervoer. Dat geldt ook voor een tweetal verdragen, waaronder (een uittreksel van) de Handels- en samenwerkingsovereenkomst UK – EU in verband met de Brexit.

Over de auteurs

mr. dr. J. (Harry) van Drongelen heeft aan de Rijksuniversiteit Leiden rechten gestudeerd met als afstudeerrichtingen Nederlands recht (1979) en de vrije studierichting (1981). Hij is als buitenpromovendus gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht op de ontwikkeling van de arbeidsinspectie in een veranderende wetgeving (1991). Als (coördinerend) wetgevingsjurist is hij werkzaam geweest aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ((mei) 1979 – (oktober) 2017). Hij is als universitair (hoofd)docent verbonden geweest aan de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg ((september) 2004 - (september) 2018). Niet alleen heeft hij bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid intern onderwijs verzorgd over het individuele en collectieve arbeidsrecht en interne cursussen gegeven buiten het ministerie over cao-recht, arbeids- en rusttijden, maar ook lunchlezingen over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen. Ook voor Euroforum, Vermande studiedagen, Kluwer Studiedag Collectief Arbeidsrecht en het Instituut voor Arbeidsrecht & HRM heeft hij cursussen gegeven over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen. Tot slot heeft hij talloze publicaties op zijn naam staan op het terrein van het individuele en collectieve arbeidsrecht, zoals arbeids- en rusttijden, arbeidsomstandigheden, arbeid en zorg, ontslagrecht, medezeggenschap, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.

mr. D (Dick) J.J. Korver

bottom of page