top of page

Productinformatie en
gerelateerde documenten

Omslag tekstboekje Regelgeving Arbeids-,rij- en  rusttijden wegvervoer HR - voorplat.jpg

Tekstuitgave Regelgeving Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer

Mr. dr. J. van Drongelen en mr. D.J.J. Korver

De Tekstuitgave Regelgeving Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer is een compacte uitgave met daarin opgenomen de nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van arbeids-, rij- en rusttijden.
Naast de Arbeidstijdenwet zijn de relevante delen van het Arbeidstijdenbesluit wegvervoer, de diverse ministeriële regelingen en de twee beleidsregels die betrekking hebben op de boeteoplegging voor (bestuursrechtelijke) overtredingen opgenomen.
Ook zijn de EU-richtlijnen en -verordeningen opgenomen die betrekking hebben op het wegvervoer. Dat geldt ook voor een tweetal verdragen, waaronder (een uittreksel van) de Handels- en samenwerkingsovereenkomst UK – EU in verband met de Brexit.

Over de auteurs

mr. dr. J. (Harry) van Drongelen heeft aan de Rijksuniversiteit Leiden rechten gestudeerd met als afstudeerrichtingen Nederlands recht (1979) en de vrije studierichting (1981). Hij is als buitenpromovendus gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht op de ontwikkeling van de arbeidsinspectie in een veranderende wetgeving (1991). Als (coördinerend) wetgevingsjurist is hij werkzaam geweest aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ((mei) 1979 – (oktober) 2017). Hij is als universitair (hoofd)docent verbonden geweest aan de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg ((september) 2004 - (september) 2018). Niet alleen heeft hij bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid intern onderwijs verzorgd over het individuele en collectieve arbeidsrecht en interne cursussen gegeven buiten het ministerie over cao-recht, arbeids- en rusttijden, maar ook lunchlezingen over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen. Ook voor Euroforum, Vermande studiedagen, Kluwer Studiedag Collectief Arbeidsrecht en het Instituut voor Arbeidsrecht & HRM heeft hij cursussen gegeven over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen. Tot slot heeft hij talloze publicaties op zijn naam staan op het terrein van het individuele en collectieve arbeidsrecht, zoals arbeids- en rusttijden, arbeidsomstandigheden, arbeid en zorg, ontslagrecht, medezeggenschap, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.

mr. D (Dick) J.J. Korver heeft aan de universiteit van Amsterdam rechten gestudeerd met als afstudeerrichting Nederlands Recht met specialisatie Arbeidsrecht en Belastingrecht (1991). Hij is sedert 1984 werkzaam geweest bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met name op het terrein van het CAO-recht. In 1996 maakte hij de overstap naar de Afdeling Handhaving van de Arbeidsinspectie. Daar vervulde hij de functie van senior beleidsmedewerker handhaving tot 1999. Vervolgens werkte hij als Landelijk Coördinerend Specialist Arbeidsverhoudingen waarin hij tot 2006 bezig was met onderwerpen als minimumloon en Arbeids- rij- en rusttijden. Op deze onderwerpen heeft hij talloze opleidingen en cursussen verzorgd. Van 2006 tot 2016 was hij ook actief op het terrein van productveiligheid en vertegenwoordigde hij Nederland in tal van internationale gremia. Van 2016 tot zijn pensionering in 2022 was hij werkzaam als senior juridisch adviseur handhaving. Tenslotte heeft hij in de
laatste 20 jaar van zijn werkzame leven artikelen en boeken geschreven, meestal in nauwe samenwerking met Harry van Drongelen.

bottom of page