top of page
Cirkel wit7.png

Onze auteurs

mr. D.S. Arjun Sharma

 

Stan Arjun Sharma is werkzaam bij Rechtbank Oost-Brabant als stafjurist in het rechtsgebied (Europees) migratierecht. Hij houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met het migratierecht. Tot 1998 is hij werkzaam geweest bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst. Vanaf 1998 is hij werkzaam bij de rechtbank, sinds 2000 als stafjurist. Vanaf 2001 is hij redactielid van het Journaal Vreemdelingenrecht (Sdu Uitgevers). Hij is sinds 2009 betrokken bij het Commentaar Vw 2000/Vb 2000 (Sdu Uitgevers): eerst als auteur en vanaf 2020 ook als redacteur. Ook is hij vanaf 2011 als auteur betrokken bij het Commentaar Europees Migratierecht (Sdu Uitgevers).

Aniel Pahladsingh.webp

mr. A. Pahladsingh

Aniel Pahladsingh is tussen 2000 en 2007 werkzaam geweest bij de Afdeling Procesvertegenwoordiging van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND). Hij is sinds 2007 werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij is ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, met inbegrip van vraagstukken over het EU-Handvest. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Sinds 2021 is hij ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam (Internationale Rechtshulpkamer). Ook is hij verbonden aan het Centrum voor Europees recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Aniel is redactielid van het tijdschrift Journaal Vreemdelingenrecht (Sdu Uitgevers) en Crimmigratie & Recht (Boom Juridisch) en zit in de redactie van de Commentaren Vw 2000 en Europees Migratierecht (Sdu Uitgevers). 

Sander.jpg

mr. S. Schuitemaker

 

Sander Schuitemaker werkt zes jaar als juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie bij Defence for Children. Als jurist op de kinderrechtenhelpdesk houdt hij zich bezig met advisering in individuele zaken in (inter)nationale verblijfsprocedures, schrijven van input voor advocaten in deze procedures en strategisch meedenken over processtappen in het kader verblijfsrechtelijke procedures. Sander is lid van de Werkgroep Kind in AZC. Dit samenwerkingsverband van verschillende kinderrechtenorganisaties bevordert de rechten van kinderen die alleen of met hun ouders leven in asielzoekerscentra in Nederland leven op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag. Tevens is Sander lid van de Raad van advies van het Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland (EKANN) dat expertise levert aan artsen die vanuit hun praktijk werken met vluchtelingenkinderen en jongeren en bestuurslid van Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten (SFRI) een proefprocessenfonds.

Harry van Drongelen.jpg

mr. dr. J. van Drongelen

Harry van Drongelen heeft aan de Rijksuniversiteit Leiden rechten gestudeerd met als afstudeerrichtingen Nederlands recht (1979) en de vrije studierichting (1981). Hij is als buitenpromovendus gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht op de ontwikkeling van de arbeidsinspectie in een veranderende wetgeving (1991).

Als (coördinerend) wetgevingsjurist is hij werkzaam geweest aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ((mei) 1979 – (oktober) 2017). Hij is als universitair (hoofd)docent verbonden geweest aan de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg ((september) 2004 - (september) 2018).

Niet alleen heeft hij bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid intern onderwijs verzorgd over het individuele en collectieve arbeidsrecht en interne cursussen gegeven buiten het ministerie over cao-recht, arbeids- en rusttijden, maar ook lunchlezingen over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen. Ook voor Euroforum, Vermande studiedagen, Kluwer Studiedag Collectief Arbeidsrecht en het Instituut voor Arbeidsrecht & HRM heeft hij cursussen gegeven over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Tot slot heeft hij talloze publicaties op zijn naam staan op het terrein van het individuele en collectieve arbeidsrecht, zoals arbeids- en rusttijden, arbeidsomstandigheden, arbeid en zorg, ontslagrecht, medezeggenschap, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. 
 

Marcel Reurs.png

mr. M.A.G. Reurs

 

Marcel is sinds 1996 advocaat met een praktijk in het vreemdelingenrecht. Hij houdt zich vooral bezig met arbeids- en kennismigratie. Verder is Marcel voorzitter van de redactie van Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, schrijvend co-redacteur van SDU Commentaar Migratierecht en docent in de Leerpraktijk Migratierecht in de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Veronica Smits.jfif

mr. dr. Veronica M. Smits

 

Veronica Smits is al meer dan 35 jaar vanuit zeer diverse functies werkzaam op het terrein van het Jeugdrecht. De rechten van het kind staan centraal in haar werk. Het werken in een multidisciplinaire omgeving geniet haar voorkeur.
Sinds 2015 werkt zij in de jeugdhulp bij Expect Jeugd, het Expertise Centrum van partners voor Jeugd. Daarin adviseert zij de uitvoering van de jeugdhulp. Daarnaast is zij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Oost Brabant en behandelt zij zaken op het terrein van de meerderjarigenbescherming: curatele,
bewind en mentorschap. Daarnaast is zij als Wijkrechter betrokken bij de pilot de Wijkrechtbank in Eindhoven. Ook is zij werkzaam geweest als kinderechter-plaatsvervanger.
Zij is voorzitter van de Externe klachtencommissies van de 4 instellingen Veilig Thuis in Noord-Brabant. Daarnaast is zij voorzitter van de adviescommissie Sociaal Domein, kamer Jeugd, van de
gemeente Breda. Eerder was zij lid en voorzitter van meerdere klachtencommissies in het jeugdveld,
zoals van een jeugdhulpaanbieder en van de raad voor de Kinderbescherming.
Verder is zij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Pro6, een jeugdhulpaanbieder in Breda.
Momenteel begeleidt zij 3 promovendi op het terrein van het jeugdrecht.
Eerder was zij werkzaam als advocaat, ruim 25 jaar als universiteit docent bij Tilburg Unversity, bij het
NIFP, in een Justitiële jeugdinrichting en heeft zij trainingen ontwikkeld en verzorgd voor uiteenlopende deskundigen zoals advocaten, rechters, en uitvoerders van verschillende disciplines binnen het jeugdveld. Verder was zij jarenlang als adviseur verbonden aan het Ambulatorium in Zetten, een instelling voor onderzoek en observatie in het jeugdveld.
Als auteur heeft zij, naast een reeks artikelen, een dissertatie geschreven "Participatie van het kind bij
het ouderschapsplan"
 (MAKLU 2015), waarin zij een rechtstheoretische studie heeft gecombineerd met empirisch onderzoek.
Verder heeft zij als auteur en als redacteur meegewerkt aan het boek “De bijzondere curator, stem voor het kind in het recht” (SWP 2017).
Zij is als auteur al jaren verbonden aan "Tekst en Commentaar Personen- en Familierecht"  (Kluwer) en als redacteur aan het "Sdu Commentaar Personen- en Familierecht" (Sdu).
Momenteel werkt zij als redacteur met 8 auteurs aan een nieuwe uitgave voor professionals in het jeugdveld, die naar verwachting in juni 2022 bij Iusitia Scripta zal verschijnen.

sander_0718.jpg

mr. drs. S.M. Groen

Sander is al meer dan 20 jaar met plezier actief in het  vreemdelingenrecht. Zijn focus ligt op arbeidsmigratie. Hij heeft over de jaren heen baanbrekende uitspraken behaald bij de Raad van State en rechtbanken.

191205175MB-scaled.jpg

mr. A.D.M. van Rijs

André van Rijs heeft aan de Universiteit van Amsterdam rechten gestudeerd met als afstudeerrichting Nederlands recht.

Als senior wetgevingsjurist is hij werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de directie WBJA. Daarvoor heeft hij diverse functies vervuld bij dit ministerie zoals, ontslagambtenaar, manager leerlingwezen, senior beleidsmedewerker ontslagtaken en senior-beleidsmedewerker bij de Arbeidsinspectie.
Hij is  daarnaast als docent en thesis coördinator verbonden aan het departement of Private, Business and Labour Law van de Universiteit van Tilburg. 

Niet alleen heeft hij bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid intern onderwijs verzorgd over het individuele arbeidsrecht maar ook lunchlezingen over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen. Ook voor Euroforum en Sdu heeft hij cursussen gegeven over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen.
Daarnaast is hij (mede)hoofdredacteur van Juridisch up to date en redactielid van het tijdschrift Over de grens. In het verleden was hij ook (hoofd) redacteur van het arbeidsrechtelijke tijdschrift Arbeid Integraal en het tijdschrift SJD.

Tot slot heeft hij talloze publicaties op zijn naam staan op het terrein van het individuele en collectieve arbeidsrecht, zoals zee-arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden, arbeid en zorg, ontslagrecht, arbeidsmarkt (waaronder arbeidsmigratie) en arbeidsverhoudingen.
 

 

Frans Tonnaer.jpg

prof. dr. F.P.C.L. Tonnaer

Frans Tonnaer is wetenschapper en adviseur die door zijn publicaties, presentaties, onderzoeks- en advieswerkzaamheden op het terrein van het omgevingsrecht in het land naam heeft gemaakt. Zijn interesse geldt de laatste jaren in het bijzonder de rechtsfilosofie. Na een ambtelijke en wetenschappelijke carrière is hij in de jaren negentig van de vorige eeuw een adviespraktijk gestart in het zuiden des lands. Hij was tot zijn pensionering (2016) directeur-eigenaar van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht (Maastricht/Eindhoven). Hij is een veelgevraagd adviseur, presentator en publicist. Frans Tonnaer is thans zelfstandig adviseur en onderzoeker en was tot 2016 deeltijdhoogleraar Omgevingsrecht bij de Open Universiteit.

mr. J.R.K.A.M. Waasdorp

Jim Waasdorp is rechter in de rechtbank Den Haag. Hiervoor werkte hij bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Jim heeft regelmatig over het Europees terugkeerbeleid en het vreemdelingenstrafrecht gepubliceerd. Hij is redactielid van het tijdschrift Crimmigratie & Recht (Boom Juridisch) en als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Utrecht.

bottom of page