top of page

Titel: Handboek voor de ontslagpraktijk bij het UWV

Subtitel: n.v.t.

Auteurs: mr. dr. J. (Harry) van Drongelen en mr. A.D.M. (André) van Rijs

Medewerker: mevr. mr. A. (Amber) van Drongelen 

Inhoud: Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 door de Wet werk en zeker­heid ingrijpend gewijzigd. Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer wil opzeggen wagens bedrijfseconomische redenen of lang­durige arbeidsongeschiktheid dan heeft hij daarvoor toestemming nodig van het UWV. De ontslagpraktijk van het UWV in dezen is het on­derwerp van dit boek. Aan bod komen allereerst een schets van de geschiedenis van het Nederlandse ontslagrecht en een introductie over de arbeidsover­eenkomst. Vervolgens wordt de rechtsgeldige opzegging van werkgevers­kant behandeld met de redelijke ontslaggronden, de her­plaatsingsverplich­ting en de instemmingsmogelijkheid van werknemerskant. De opzeggings­mo­gelijkheid van de arbeidsovereenkomst kent een begrenzing via de zogenoemde opzeg-/beëindigingsverboden ontslaggronden. Hierna komen de procedurele en formele aspecten van het toestemmingsvereiste aan bod. Na de behandeling van het beleid van het UWV inzake het verlenen van toestemming bij bedrijfseconomische gronden, volgt het beleid inzake het collectief ontslag. Ook ontbreekt het beleid inzake het verlenen van toestemming bij langdurige arbeidsongeschiktheid niet. Het boek wordt afgesloten met de verschillende rechtsbeschermingsmogelijkheden rond het al dan niet verlenen van toestemming.

Dit boek beoogt een praktische handleiding te geven voor iedereen die werkzaam is in de ontslagpraktijk en geeft een goed inzicht in de uitvoering van de bestuurlijke preventieve toets die wordt uitgevoerd door functio­na­ris­sen van het UWV.

Taal: Nederlands

Omvang: 380 pagina's

Prijs: € 52,50 (incl. btw)

Verzendkosten: Voor bestellingen vanuit het buitenland geldt een opslag ter grootte van het deel van de verzendkosten dat deze kosten binnen Nederland te boven gaat.

ISBN: 978-90-830661- 5- 8

NUR: 825

 

Meer informatie over, uit en naar aanleiding van deze uitgave is te vinden op productpaginahttps://www.iustitiascripta.com/978-90-830661-5-8

 

Meer arbeidsrechtelijke uitgaven vindt u hier: www.iustitiascripta.com/arbeidsrecht

Handboek voor de ontslagpraktijk bij het UWV

Productcode: 978-90-830661- 5- 8
€ 52,50Prijs
bottom of page